Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelő neve: Kantavár Kft., Székhelye:Pécs 7621,Rákóczi út 67
Tel: + 36 72-525 686 E mail Cím:info@kantavar.hu
kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Gyurokné Vörös Annamária
Az alábbi feltételeket az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény valamint a 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi
rendelet) alapján alakítottuk ki.
Az adatkezelés célja és jogalapja: a Kantavar Kft. és partnerei által nyújtott
szolgáltatások igénybevétele, szerződések megkötése, azok teljesítés.
Meghatározások
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről;
felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság.
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;
személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai
véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra
utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó
genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek
szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
ügyfél: az [utazási iroda] termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon,
telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az [utazási irodával] utazási
szerződést kötők.
A weboldal látogatásához (böngészés) nincs szükség regisztrációra, így személyes
adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található meghatározott
szolgáltatások igénybevétele, megvásárlása és megrendelése személyes adatok
közlésével lehetséges (ld. szállásfoglalás, biztosítás megkötése, Áfa nyilatkozat, stb.)
A kért adatok egy részének megadása önkéntes, míg több adat megadása kötelező,
mely egyben azt jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén Ön
elfogadja annak tényét, hogy a szolgáltatás megrendelését nem végezheti el. Az
önkéntes adatkezelési hozzájárulás minden esetben az ügyfél/partner által megjelölt
időtartamig (időpontig), vagy visszavonásig tart.
Az adatkezelés (mind a weboldalon megadott adatok, mind pedig irodánk munkatársa
részére közvetlenül megadott adatok vonatkozásában) hozzájáruláson alapszik,
melyet kizárólag a megvásárolni kívánt szolgáltatások megrendelése és a szolgáltatás
teljesítése, illetve szolgáltatásainkról, akcióinkról szóló tájékoztatás nyújtás céljából
kezelünk illetve továbbítunk.
Szolgáltatásainkat szerződött partnereinkkel, szolgáltatókkal történő együttműködés
útján biztosítjuk. Ennek érdekében szerződött partnerünk és/vagy a szolgáltatók
részére továbbítjuk – az igénybe vett szolgáltatásfajta teljesítéséhez szükséges,
megrendelőlapon szereplő – adatát annak érdekében, hogy teljesíteni tudja a
megrendelt szolgáltatást.
Az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt partnerekkel közli, illetve fogja közölni a
személyes adatokat:
 a szolgáltatás nyújtásában közreműködő légitársaságokkal, szállásadókkal,
megbízott utazási irodákkal, személyszállító társaságokkal, utazásszervezővel,
ügynökséggel, vám- és adóhatósággal, egyéb megbízottal, vállalkozóval,
közreműködővel;
 az adatkezelő szolgáltatásnyújtásával és tevékenységével összefüggésben
szerződött partnereivel;
 hatósági megkeresések teljesítése során a bírósággal, nyomozó hatósággal,
adóhatósággal, egyéb hatósággal.
Az Adatkezelő az ügyfél adatait adott esetben harmadik országba is továbbítja, mely
adattovábbítás az ügyfél (természetes személy) és az adatkezelő közötti szerződés
teljesítéséhez szükséges.
Tájékoztatjuk, hogy e körben az adattovábbítás a szolgáltatások teljesítésének
elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével Ön kifejezetten hozzájárul a megadott
adatok előbbiekben meghatározott körben, célból történő továbbításához,
kezeléséhez.
A fentieknek megfelelően, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatainak a
szolgáltatást ténylegesen nyújtó, vagy további közvetítő részére történő továbbítása
során az Adatkezelőnek nem áll módjában felelősséget vállalni a harmadik személy
adatkezeléséért.
A szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerünkön, szolgáltatókon
túl harmadik személynek adatot nem továbbítunk.
Irodánk minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesz az adatokkal való esetleges
visszaélés megelőzésének érdekében.
Az Ügyfél az Adatkezelőtől kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel írt olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az ügyfél jogosult
arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga: (a) nem terjed ki az anonim adatokra; (b)
a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; (c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó
személyes adatokra; és (d) nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható
álnevesített adatokra.
Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje
A Kantavár Utazási Iroda az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra
vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.
Érintett kérelme Határidő
Tájékoztatáshoz való jog
amikor az adatot gyűjtik (ha az
érintett adja át) vagy egy hónapon
belül (ha nem az érintett adja át)
Hozzáféréshez való jog egy hónap
Helyesbítéshez való jog egy hónap
Törléshez való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adatkezelés korlátozásához való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adathordozhatósághoz való jog egy hónap
Tiltakozáshoz való jog a tiltakozás kézhezvételekor
Az ügyfél jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, amennyiben
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályt sért. A
kantavár Utazási Iroda azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az
adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt
kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az
érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a
NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy,
hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.
A felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információs szabadság Hatósága
(NAIH) székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410., www.naih.hu.
Utazásközvetítés esetén a Kantavár Kft. adatfeldolgozóként az utazásszervező, mint
adatkezelő képviseletében jár el. Ez esetben az Ügyfél által átadott személyes
adatokat irodánk az utazásszervezőnek továbbítja.
Amennyiben az ügyfél az utazási szerződésben hozzájárul ahhoz, hogy részére az
adatkezelő marketing célú tájékoztatást küldjön, az ügyfél adatait az adatkezelő
mindaddig kezeli, amíg az ügyfél hozzájárulását nem vonja vissza. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
Az Adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató
megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és a
fenti közzétételre.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok valóságát és helyességét nem
ellenőrizzük, a helyes tartalomért kizárólag Önt terheli a felelősség (ld.: Általános
Szerződési Feltételek).
PÉcs, 2018.05.24.